گفت: مجری یکی از تلویزیون های ماهواره ای متعلق به سلطنت طلب های فراری در لس آنجلس با حسرت اعلام کرد، خیلی به موسوی امید بسته بودیم ولی....
گفتم: حیوونکی سلطنت طلب ها که هر وقت به هرکس امید بستند، نشد که نشد.
گفت: همین گروه سلطنت طلب به آقا رضا ربع پهلوی انتقاد کرده که چرا بی توجه به جو اسلامی ایران از مهندس موسوی حمایت کرده است.
گفتم: شخصی به مادرش می گفت من هم مثل پسر همسایه مون آرزو دارم یک قهرمان بشم ، مادرش پرسید مگه پسر همسایه قهرمانه؟ و یارو گفت؛ آخه اون هم آرزو داشت قهرمان بشه! منظورم اینه که آرزوی مشترک داشتیم!نیشخند

کیهان(٩/٧/٨٨)