گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: یکی از نامزدهای ناکام، چند هفته در میان، یک نامه سرگشاده علیه نظام و مردم ایران می نویسد و از طریق رادیوهای بیگانه منتشر می کند.
گفت: نامه سرگشاده این نامزد ناکام که خبر تازه ای نیست.
گفتم: آخه، تازه یک نامه سرگشاده دیگه نوشته.
گفت: حالا این نامه ها تأثیری هم داره؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی به دکتر مراجعه کرد و گفت؛ آقای دکتر مدتی است که هیچکس به من محل نمیذاره و انگار نه انگار که من هم وجود دارم! دکتر گفت؛ نفر بعدی!نیشخند

کیهان(٨/٧/٨٨)