گفت: مترجم خاتمی هم در کتاب خاطراتش که چندماه قبل منتشر شده ملاقات خاتمی با جرج سوروس حامی کودتاهای مخملی را تأیید کرده است.
گفتم: «کنت تیمرمن» مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و عضو سازمان سیا هم ملاقات خاتمی و سوروس را تأیید کرده است.
گفت: دهها سند غیرقابل انکار دیگر هم انجام این ملاقات را اثبات می کند و با وجود اینهمه سند و مدرک، معلوم نیست آقای خاتمی چگونه ملاقاتش با سوروس را تکذیب کرده است.
گفتم: تنها استدلال آقای خاتمی این است که چرا حرف مرا باور ندارید ولی حرف جرج سوروس و تیمرمن و... را قبول می کنید؟
گفت: معلوم است که خاتمی قابل قیاس با جرج سوروس صهیونیست و تیمرمن عامل سیا نیست، بلکه سند و مدارک آنها انجام این ملاقات را اثبات می کند.
گفتم: شخصی در خانه همسایه اش رفت که الاغ او را قرض بگیرد، همسایه گفت الاغم را شخص دیگری با خود برده و در خانه نیست، در همین هنگام صدای عرعر الاغ از درون خانه بلند شد و همسایه که دید بدجوری خیط کاشته به طرف گفت؛ یعنی تو حرف مرا که همسایه ات هستم باور نمی کنی اما حرف الاغ را قبول می کنی؟! و یارو در جواب گفت؛ حرف الاغ مهم نیست، خود الاغ سند است!

کیهان(7/7/88)