واخوردگی و بی آبرویی احزاب اصلاح طلب در جریانات پس از انتخابات اخیر و علی الخصوص پس از آن که سرکردگان احزاب با اقرار به سناریوسازی های خباثت آمیز احزاب در آستانه انتخابات و پس از آن، اندک اعتبار احزاب پدرسالار را فرو ریختند، جریانی که به جای حزب مشارکت بیانیه می دهد، در آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها با صدور بیانیه ای کاسه گدایی خود را به سمت دانشجویان دراز کرده تا ضمن تحریک به ایجاد آشوب در دانشگاه ها بتواند از این مجال برای احیای مجدد خود بهره جوید. شاخه دانشجویی حزب مشارکت در بیانیه جدید خود دانشجویان را پرچمداران جنبش سبز خوانده و تمنا نموده است تا به ندای حزب مشارکت برای حضور در صحنه اعتراضات لبیک گفته شود. جالب آن که در این بیانیه، نظام اسلامی به ایجاد تحرکات رادیکال دانشجویی متهم شده و دانشجویان دعوت به خویشتن داری شده اند. این لطیفه سیاسی در حالی در این بیانیه حزبی مطرح شده است که قاطبه دانشجویان از سابقه سیاه حزب مشارکت و دیگر احزاب اصلاح طلب در استفاده ابزاری از دانشجویان در سال های قبل و دعوت ایشان به ایجاد بلوا و آشوب با اطلاعند. نکته جالب تر اما اینکه، بیانیه های اخیر حزب مشارکت در حالی صادر می شود که اعضای اصلی این حزب یا در زندان هستند و یا استعفا داده اند، حال سوال این است که چه کسی این بیانیه ها را می نویسد؟! پیدا کنید پرتقال فروش را!

کیهان(۶/٧/٨٨)