گفت: یک سناتور آمریکایی خطاب به سازمان سیا گفته است، قرار بود آشوب های ایران از اقتدار این کشور بکاهد ولی قدرت ایران را افزایش داده است.
گفتم: سازمان «سیا» اگر جربزه داشت پا روی پوست خربزه نمی گذاشت!
گفت: برخی از گروه های اپوزیسیون خارج نشین هم در سایت های خود از ناامیدی و سرخوردگی دم می زنند و خود را ملامت می کنند که چرا به سران فتنه اخیر دل بسته بودند.
گفتم: این گروه ها که نان «سیا» را می خورند نباید از به دوش کشیدن بار آن گلایه کنند.
گفت: حیوونکی ها نمی دونند مادام که به نوکری اجنبی تن داده اند هر کجا که بروند آسمان همین رنگ است.
گفتم: یارو به دکتر گفت؛ آقای دکتر شب ها در اتاق از خر و پف خودم نمی تونم بخوابم. دکتر گفت؛ خب! برو توی راهرو بخواب!آخ

کیهان(۶/٧/٨٨)