گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: یک روزنامه صهیونیستی سران فتنه اخیر در ایران را بی عرضه نامیده است.
گفت: مسئله «عرضه» و «جنم» نیست، وقتی آمریکا و اروپا و همه دنیا طی 30 سال گذشته نتوانسته اند علیه ایران اسلامی هیچ غلطی بکنند، از این چند تا آدم نصفه و نیمه چه کاری ساخته بود.
گفتم: این روزنامه اسرائیلی می نویسد انتظار موفقیت آشوبگران را نداشتیم ولی امیدوار بودیم حرکت آنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی شود و در مذاکرات هسته ای امتیاز بدهد!
گفت: باراک اوباما هم از این که ایران حاضر به مذاکره درباره توقف غنی سازی نیست حسابی دمغ شده و گفته است نمی دانم چرا ایران از مذاکره دراین باره طفره می رود.
گفتم: از شخصی پرسیدند اگر حالت تهوع بهت دست بدهد چه می کنی؟ جواب داد باهاش دست نمی دهم!

کیهان(۵/٧/٨٨)