گفت: شعار حمایت از اسرائیل که هواداران موسوی و خاتمی در روز قدس سرداده بودند بدجوری باقیمانده آبروی سران فتنه را برباد داد.
گفتم: مگه از آنها آبرویی هم باقی مانده بود؟
گفت: چه عرض کنم؟! سران فتنه در مخالفت و محکوم کردن شعار اسرائیل پسند هواداران خود حتی یک کلمه هم نگفتند!
گفتم: رئیس باغ وحش ناصر الدین شاه، جیره غذایی شیر باغ وحش را خورده و در نتیجه، شیر باغ وحش مرده بود. روزی که ناصر الدین شاه قصد بازدید داشت رئیس باغ وحش از اوس شعبون، نگهبان قفس شیر خواست که چندساعتی توی پوست شیر برود تا بازدید شاه تمام شود. ناصرالدین شاه هنگام بازدید گفت می خواهم جنگ شیر و ببر را ببینم! و ببر را در قفس شیر انداختند. اوس شعبون، از ترس داشت زهره ترک می شد که صدای ضعیفی شنید، صدای ببر بود که می گفت، اوس شعبون نترس! من هم اوس قربونم!قهقهه

کیهان(1/7/88)