با نزدیک شدن زمان بازگشایی دانشگاه ها، برخی گروه های دانشجویی که در دادگاه های اخیر از نقش ضدانقلابی آنها پرده برداشته شده، به شدت نگران چگونگی حضور خود در محیط دانشگاه ها هستند.
بنابر برخی گزارش های دریافتی برخی از اعضای این تشکل ها در پاسخ به دعوت دوستان خود که از آنها می خواستند خود را برای ایجاد ناآرامی های جدید آماده کنند به آنها گفته اند بهتر است به جای این کارها که هیچ سرانجامی هم نخواهد داشت، به فکر آبروی ریخته خود نزد دانشجویان باشند و اینکه چگونه می خواهند در محیط دانشگاه سرخود را بالا بگیرند.
بنابر اعترافات متهمان اغتشاش های اخیر برخی از گروه های شبه دانشجویی محمل فعالیت انواع و اقسام گروه های ضدانقلاب از جمله منافقین بوده اند.
عضو فعال یکی از این تشکل ها که خود و دوستانش را بعد از ماجراهای اخیر فریب خورده و آبرو ریخته می داند در پاسخ به دعوت یکی از احزاب مدعی اصلاحات گفته است؛ قرار نیست برای رسیدن به قدرت باز هم ما را به عنوان نردبان زیر پای خود بگذارید، شما دیگر چیزی برای باختن ندارید، اما دانشجو هنوز آبرو دارد و حاضر نیست این سرمایه را از دست بدهد.

کیهان(31/6/88)