انگلیسی ها پای مقامات کلیسا را هم به حمایت از گروهک مفلوک منافقین باز کردند.
خبرگزاری فرانسه از لندن به نقل از سرپرست کلیسای کانتربری در انگلیس گزارش داده است عراق و آمریکا وظیفه دارند تا از منافقین ساکن اردوگاه اشرف در عراق در مقابل خشونت و سوءرفتار، محافظت کنند. روان ویلیامز سپس بدون اشاره به اینکه اعضای این گروهک تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را در کوچه و بازار به گلوله بسته اند، «رسیدگی به مسائل انسان دوستانه و حقوق بشر» در اردوگاه اشرف را «امری بسیار مهم و فوری» دانسته است!
در پی پایان مهلت داده شده به نیروهای آمریکایی از سوی سازمان ملل برای اداره این اردوگاه، از اول ژانویه گذشته عراق کنترل آن را در دست گرفت و اکنون آنطور که مقام های عراقی می گویند روند اخراج منافقین از عراق به طور جدی در حال پی گیری است.

کیهان(31/6/88)