گفت: صد نفر که خود را شاعر معرفی می کنند با صدور یک بیانیه اعلام کرده اند که دیگر جایزه جشنواره های دولتی را نمی پذیرند!
گفتم: عجب فاجعه ای؟! حالا جایزه جشنواره ها را به کدام شاعر بدهند؟!
گفت: مرد حسابی! هیچکدام از آنها آدم شناخته شده ای نیستند و تنها یکی دو نفر از آنان بعضی وقت ها چند شعر معمولی گفته اند که بهتر بود نمی گفتند!
گفتم: آیا تاکنون هیچ یک از آنها جایزه هم گرفته اند؟!
گفت: خب! معلوم است که نه! جایزه را که به هر کسی نمی دهند.
گفتم: پادشاهی اعلام کرده بود که دخترش را فقط به ازدواج مردی درمی آورد که بلندقامت، تحصیلکرده، باشعور، خوش قیافه، ورزشکار، جوان و... باشد. بعد از چند روز شخصی قدخمیده، بی سواد و بدقیافه درحالی که مرتب سرفه می کرد عصازنان به قصر مراجعه کرد و به دربان گفت به خاطر اعلامیه اخیر پادشاه آمده ام. دربان با تعجب و در حالی که به زور از پوزخند خود جلوگیری می کرد گفت؛ ولی تو که هیچ چیزت با آنچه پادشاه می خواهد شباهت ندارد؟! و یارو گفت؛ بله! خواستم عرض کنم که دور بنده را خط بکشد و مبادا روی من حساب کند؟!خندهقهقهه

کیهان(30/6/88)