گفت: امسال تظاهرات روز قدس خیلی باشکوهتر از سال های گذشته بود.
گفتم: برای این که جنایات وحشیانه اسرائیل نه فقط فریاد اعتراض هر مسلمانی را به آسمان بلند می کند، بلکه هیچ آدم با وجدان و باشرفی نمی تواند در برابر این جنایات ساکت بنشیند.
گفت: پس چرا سایت ها و رسانه های طرفدار موسوی و خاتمی و کروبی به هوادارانشان سفارش کرده بودند که هرگز علیه اسرائیل شعار ندهند؟
گفتم: این توصیه را چند روز قبل، سایت وزارت خارجه اسرائیل به هواداران موسوی و خاتمی و کروبی گوشزد کرده بود.
گفت: ولی فقط تعداد اندکی به حمایت از سران فتنه آمده بودند، بقیه چه شدند؟!
گفتم: بقیه حالا فهمیده اند که پشت صحنه سران فتنه چه کسانی بوده اند و دیگر حاضر نشده اند که به فریب آنها تن بدهند.
گفت: با این وجود هنوز هم سران فتنه ادعا می کنند که شرایط سیاسی مطلوبی دارند!
گفتم: یارو از پشت بام یک ساختمان 20 طبقه پرت شده بود وقتی به طبقه سوم رسید با خودش گفت خب؛ خدا را شکر، تا اینجاش که به خیر گذشت!!

کیهان(28/6/88)