اوایل که آمده بود لبنان،بعضی کلمه های عربی رادرست نمی گفت.یک بارسرکلاس کلمه ای را غلط گفته بود،همه ی بچه ها همان جور غلط می گفتند.امام موسی صدر میگفت:(دکترچمران یک عربی جدیدی توی این مدرسه درست کرد.)