اظهارات سخنگوی گروهک ادوار تحکیم در دادگاه روز دوشنبه درباره آموزش و تامین مالی عناصر برانداز از سوی آمریکا و شرح نحوه سوء استفاده از ساده لوحی عناصری نظیر کروبی و موسوی برای مقابله با نظام، با واکنش های قابل تامل در میان محافل ضدانقلاب مواجه شده است.
سایت روز آن لاین در موضعی منفعلانه و برخلاف گزارش پخش شده از دادگاه مدعی شد مؤمنی تعادل روحی و جسمی ندارد و حتی قدرت راه رفتن را از دست داده است. این سایت که توسط شماری از عناصر فراری وابسته به حزب مشارکت و سلطنت طلبان (حسین ب، نوشابه- الف، جمشید-الف، مسعود-ب، ابراهیم- ن و...) اداره می شود، همچنین در مطلب دیگری ادعا کرد «اظهارات مؤمنی نتیجه القائات زندان است» و این در حالی است که تاکید می کرد نامبرده چندبار به زندان افتاده و با شجاعت مقاومت کرده است.
در همین حال سایت گروهکی خبرنامه امیرکبیر وابسته به افراطیون نفوذی در تحکیم، از قول عربشاهی عضو این گروهک نوشت: آقای مؤمنی در زمینه زندان کم تجربه نیستند. ایشان تا به حال 3بار بازداشت شده و شرایط سختی را پشت سر گذاشته اند. اما چیزی که مشخص است این است که در این دوره ظاهرا نیروهای امنیتی و بازجوها به کیمیایی دست پیدا کرده اند و من نمی دانم چه کیمیایی است که هر فعالی به زندان می رود بعد از مدتی از نظراتش برمی گردد.
گفتنی است اسناد و مدارک فراوان به دست آمده از روابط عناصر بازداشت شده با محافل آمریکایی و انگلیسی و برخی گروهک های ضدانقلاب برانداز، جای انکاری برای عناصر مذکور باقی نگذاشته است و این همان کیمیای! مورد اشاره است.
افراطیون پیش از این مدعی بودند به متهمان قرص های خاص روانگردان خورانده می شود که آنها را وادار به اعتراف می کند! ادعایی که از سوی خود عطریانفر و ابطحی و حجاریان به استهزا گرفته شد.

کیهان(25/6/88)