گفت: چه کسی تصور می کرد که کروبی تا این اندازه رسوا شود و برای دسترسی به چرب و شیرین بیشتر دنیا به اسلام و انقلاب و امام و مردم وطنش خیانت کند؟!
گفتم: مگر طلحه و زبیر برای چرب و شیرین دنیا به دروغگویی و خیانت و جنایت دست نزدند؟! سابقه کروبی که در مقایسه با سوابق آنها هیچ است.
گفت: الان هم به جای این که توبه کند هر روز دست به خیانت جدیدی می زند.
گفتم: کروبی و موسوی و خاتمی دیگر تمام شده اند.
گفت: ولی کروبی اعلام کرده که با انجام یک عملیات غیرمنتظره به مبارزه خود ادامه خواهد داد!
گفتم: قمپز در کرده!... شخصی که شنیده بود بعضی ها عملیات انتحاری می کنند، با یک کایت خود را به یک ساختمان 20 طبقه زد و در نتیجه 101 نفر کشته شدند! یک نفر که خودش بود و 100 نفر دیگر هم از خنده روده بر شده و جان باختند!نیشخند

کیهان(25/6/88)