گفت: «جان کین» جاسوس انگلیس و نظریه پرداز کودتاهای مخملی از کیهان به شدت انتقاد کرده است.
گفتم: برای چی؟
گفت: می گوید برخلاف ادعای کیهان، من جاسوس نیستم.
گفتم: ولی اسناد موجود نشان می دهد که در لندن و تهران با برخی از سردمداران جبهه اصلاحات ملاقات های مخفیانه داشته و برای مقابله با اسلام و انقلاب به آنها دستورالعمل هایی داده است.
گفت: راست میگی ها!... اگر از سوی سازمان اطلاعاتی انگلیس مأموریت نداشته، چرا با برخی از سران فتنه اخیر ملاقات های پنهان داشته و برای مقابله با نظام اسلامی به آنها آموزش داده است.
گفتم: شخصی در انگلیس وارد قطار شد و فریاد زد آهای خوک هایی که در کوپه جلو نشسته اید و خرس هایی که در کوپه عقبی هستید،... در این هنگام شخصی از کوپه جلو به او نزدیک شد و گفت؛ خوب چشمهایت را باز کن! من خوک نیستم و یارو با خونسردی گفت؛ پس برو توی کوپه عقبی!عینک

کیهان(22/6/88)