گفت: بالاخره کروبی برای تهمت هایی که زده سند و مدرکی هم ارائه کرده است؟
گفتم: تا حالا که سندی ارائه نکرده و بد جوری به تته پته افتاده و به طور تلویحی اعتراف کرده که دروغ گفته است.
گفت: چرا او را به خاطر اینهمه تهمت و دروغگویی و وطن فروشی محاکمه نمی کنند؟
گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: بالاخره باید برای اثبات ادعای خود دلیلی بیاورد.

گفتم: شخصی ادعای پیامبری می کرد به او گفتند پیامبران کتاب دارند، کتاب تو چیست؟ و یارو که دست و پای خود را گم کرده بود گفت؛ من فعلاً جزوه می دهم!!سوالعینک

کیهان(21/6/88)