گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: تازه متوجه شده ام که اصل قضیه چیه؟
گفت: کدوم قضیه؟!
گفتم: به نظر من سرکردگان اصلاحات با مواضع و عملکردشان بالاخره ضربه سختی به اسرائیل می زنند!
گفت: مرد حسابی! چرا پرت و پلا میگی؟! مگه نمی بینی مقامات صهیونیستی و همین سایت وزارت خارجه اسرائیل، از اظهارات و مواضع مدعیان اصلاحات چه استقبالی می کنند و چه آبی از لب و لوچه شون سرازیر شده؟!
گفتم: خب! فکرش رو بکن اگر سران فتنه همینطور به کارشون ادامه بدهند، مقامات اسرائیلی از خوشحالی و ذوق زدگی دق می کنند!!

کیهان امروز(10/6/88)