گفت: مگر ادعای تقلب در انتخابات را رسانه های آمریکایی و مأموران سیا به موسوی و خاتمی دیکته نکرده بودند؟!
گفتم: مطابق اسناد و شواهد موجود کمترین تردیدی نیست که آمریکا و انگلیس فرماندهی این توطئه را دردست داشته اند.
گفت: ولی حالا همین آمریکا و اروپا بعد از ناکامی در توطئه اخیر، دارند به گونه ای محترمانه و تلویحی حرف قبلی خود را پس می گیرند، اما موسوی و خاتمی هنوز هم...
گفتم: شخصی ادعا می کرد که اربابش آدمی فهمیده و صاحب کرامات است و به این و آن می گفت؛ ارباب ما، ضمیر پنهان همه را می خواند! یکی از کسانی که این ادعا را شنیده بود نزد ارباب او رفت و پرسید اگر می توانی ضمیر مرا بخوان و ارباب که دستش رو شده بود گفت؛ فلان مرید من بیخود چنین ادعایی کرده است. آن شخص به مرید او گفت؛ اربابت که حرف خود را پس گرفته؟ و مرید گفت؛ مرتیکه حرومزاده غلط کرده!قهقههخنده