شعر زیبایی درمدح معصوم پنجم «حضرت اباعبدالله الحسین»

 

فرشته نغمه ی الله اکبر میزند امشب

ز نام پنج تن برعرش زیور میزند امشب

خدا گسترده خان رحمت وروح الامین هردم

ثنای آن برعالم مکرر میزند امشب

نه تنها هاجر ومریم پرستاری کننداز وی

به گرد مهد وی جبریل هم پرمیزند امشب

فلک عشق اختر آورده

صدف عشق گوهر آورده

نخل عصمت به گلشن اسلام

خود به یک سال دوبر آورده

فاطمه بضعه رسول الله

باز فرزند دیگر آورده

من چه گویم ثنای آن که ثنا

درمدیحش پیمبر آورده

ازحسینم منو حسین از من

این سخن رامکرّر آورده

شب شادی ازچه پیغمبر

اشک دردیده ی ترآورده

آه از لطف دلنشین حبیب

خانه من به دفتر آورده

تا بود شمع برهوا محتاج

تا بود عشق بر خدا محتاج

همه باران تیر می بارید

تا نمودی تو برگزار نماز

ازحسین است پایدار نماز

وز قیام وی استوار نماز

نخل سرسبز عصمت اورا

آب درخون وبرگ وبار نماز

خسته جانیم ازگرفتاری

همتی ای روان دینداری

خوش بود گر به یمن تو مارا

بازگردد زجان،دینداری

 حبیب الله چایچیان(حصان)

بااندکی تصرف