چپی ها میگفتند:(جاسوس آمریکاست.برای ناسا کارمی کند)راستی ها می گفتند:(کمونیسته) هردو برای کشتنش جایزه گذاشته بودند.ساواک هم یه عده را فرستاده بود ترورش کنند.یک کمی آن طرف تر دنیا،استادی سرکلاس می گفت:(من دانشجویی داشتم که همین اخیرا روی فیزیک پلاسما کارمی کرد.)