یک پایگاه خبری درلبنان درگزارشی بااشاره به کشته شدن زن محجبه مصری درآلمان به مقایسه نحوه پوشش خبری آن باقتل "نداآقاسلطان"دررسانه های غربی پرداخت ونوشت:"کشته شدن ندا درایران به یکی ازسوژه های[رسانه های] جهانی تبدیل شد اما قتل الشربینی درآلمان کاملا نادیده گرفته شده است."
به گزارش فارس،پایگاه خبری لبنانی "مناص"درگزارشی بااشاره به کشته شدن زن محجبه مصری درآلمان به نوع متفاوت پوشش خبری آن با قتل نداآقاسلطان درجریان ناآرامی های اخیردرایران پرداخت ونوشت:دوخانم دردوکشورکشته شدند.نداآقاسلطان درایران درجریان ناآرامی های اخیرمورداصابت گلوله قرارگرفت،درحالی که "مروه الشربینی"درداخل یک دادگاه آلمانی توسط 18ضربه چاقو کشته شده است.مرگ هرکدام ازاین دوبرای خود داستانی جداگانه دارد اما کشته شدن ندادرداخل ایران به یکی ازسوژه های[رسانه های]جهانی تبدیل شد اما قتل الشربینی درآلمان کاملا نادیده گرفته شده است.
این درحالی است که درروزنخست ماه جولای"مروه الشربینی"یک بانوی محجبه ومحقق مصری که درآلمان زندگی می کرد درداخل یکی ازدادگاه های آلمان درشهر"درسدن"با18ضربه چاقودرمقابل دیدگان فرزند سه ساله خودکشته شد.
این حادثه ابتدابا درگیری لفظی بین الشربینی واین مرد درپارکی درشهردرسدن شروع شدکه درادامه فردآلمانی این زن مصری رابه خاطرحجاب تروریست خطاب کردوبا حمله به اوحجاب راازسروی برداشت.درادامه باشکایت زن به دادگاه آلمان،این فردآلمانی محکوم به پرداخت 750یوروشد اما دردادگاه استیناف،مردآلمانی با حمله به این بانوی مصری با18ضربه چقو وی رابه شهادت رساند.اما هنگامیکه همسرالشربینی برای نجات همسرش ازضربات چاقوبه کمک وی رفت توسط ماموران امنیتی دادگاه آلمان هدف شلیک گلوله قرارگرفت.
نکته مهم دراین میان اینکه مرگ مروه توسط هیچ یک ازرسانه های غربی گزارش نشد تااینکه درمراسم خاکسپاری وی اعتراضات درمصرفوران کردوبه اوج خودرسید.
گزارش هایی که بعدازاین حادثه نیز مخابره شد تنهابرروی اعتراضات تمرکزکرد وجنایتکاراین حادثه رانیزفردی که دارای عقاید شخصی بوده معرفی کردند.
واقعیت آن است که رسانه های غربی هرآنچه راکه درراستای منافع ودستورالعمل هایشان باشد،انتخاب می کنند.
مقایسه مرگ این دوزن نشان ازآن داردکه دراروپا وجوامع غربی مگرنفردوم [الشربینی]معنی واهمیتی درمفاهیم تاریخی،سیاسی واجتماعی آنها ندارد.
آلیکس دبلیو که ازوی دررسانه ها به عنوان شخصی که دارای عقاید شخصی است یادمی شود وبا18ضربه چاقومروه رادرداخل دادگاه به قتل رسانده است حاصل جامعه ای است که وی درآن زندگی می کند.
قتل مروه باید این نگرانی راافزایش دهدکه درطی دهه های اخیروبه خصوص ازاواسط دهه 90میلادی قرن گذشته نژادپرستی نهفته ای یا شایدغیرنهفته ای علیه مسلمانان درحال افزایش است.
نبود یک گزارش درمورداین قتل وبه صدادرنیامدن زنگ خطری که پس ازاین قتل شنیده نشد،کتمانی رادراین جوامع غربی نشان می دهد که درحال فروبردن این جوامع درخوداست.
درحالی که اروپایی ها درباره آزادی وپذیرش دیگران سخن می گویندوزمانی که اروپایی ها درباره خطر نژادپرستی وفرقه گرایی درکشورهای جهان سوم حرف می زنند وهنگامی که اروپایی ها درباره سخنرانی های کینه جویانه وضدیهودیت هشدارمی دهند،ما نژادپرستی،تبعیض وسخنرانی های کینه ورزانه راکه وجهه قانونی نیزیافته اندرادرفرانسه،ایتالیا،هلند،آلمان،اتریش،دانمارک ودیگرکشورهای دموکراتیک می شنویم.
غیبت داستان مروه الشربینی ازجریان عمومی رسانه های غربی وکوتاهی درباره آغازبحث درموردخطر فوری نژادپرستی ضدمسلمانان نشان ازعمق مشکل داشته وآینده ای تاریک برای مسلمانان دراروپاراترسیم می کند.
مسلمانانی نظیرندا فقط هنگامی درداستان های خبری رسانه های غربی جلوه پیدامی کند که به این جریان خبری آنها که اسلام یک خطربرای آزادی است کمکی کند درحالی که مسلمانانی نظیر مروه که نژادپرستی غربی هارا نشان می دهد وچالشی برای آنها به شمارمی آید ازجای دشتن دراخبارآنها بازمی ماند.

به نقل ازروزنامه کیهان(٢٠تیرماه)