انتخاباتی برگزارشده،یک کاندیدا پیروزشده وکاندیدای دیگرشکست خورده است.چه کاندیدایی شکست خورده؟همان کسی که افراد واحزابی نظیرشیرین عبادی وسیمین بهبهانی ونهضت آزادی ومشارکت ومجاهدین ورسانه سازمان سیا(voa)ورسانه دولت فخیمه بریتانیا(bbc)وجمعی ازوابستگان پیداوپنهان صهیونیستها دل به پیروزی بسته بودند.چه کسی پیروز شده است؟اول  چهل میلیون رای دهنده ودوم همان کسی که درطول چهارسال خون به دل صهیونیستها کرد.همان کسی که برای قلدرهای عالم پشیزی ارزش قائل نبود.همان کسی که چهارسال تمام برای نوکری فقراومستضعفان،روزوشب دوید.همان کسی که چهارسال مایه آرامش قلب ولی فقیه بود وهمان کسی که چهارسال درمقابل مافیای ثروت وقدرت وخاندانهای مفت خوروپرمدعا،مردانه ایستاد،فحش خورد،تهمت شنید،اما خم به ابرو نیاورد.

انتخاباتی برگزارشده،یک کاندیدا پیروز شده وکاندیدای دیگرشکست خورده است.کاندیدای شکست خورده اکنون چه می کند؟اومدعی است که درانتخابات تقلب شده است وپیروزی،حقی بوده که مجریان انتخابات ازاو سلب کرده اند.

اکنون11روز است که میرحسین موسوی وهوادارانش باطرح یک ادعای دروغین تلاش می کنند تاباخت بزرگ اصلاحات آمریکایی راتوجیه نمایند.درطول این11روزآقای موسوی بارها این ادعای کلی رامطرح کرده است که درانتخابات تقلب شده اما حتی یک مورد ازادعاهای خودرابه صورت عینی وجزئی ومستند بیان نکرده است.بارها ازایشان تقاضا شده است تاصندوق یا صندوق هایی که مدعی تخلف درآنها هستند رانام ببرند تاآراء آنها بازشماری شود،لکن ایشان ازپاسخ طفره رفته اند.به جای طرح شکایت شفاف وقانونی ازمراجع ذیصلاح عده ای اوباش راراهی خیابانها کرده اند تاباآشوب وبلوا فضای جامعه رامغشوش کنند،تاآب گل آلودی بسازند ومردارماهی حرامی شکارکنند.

به راستی شکایت ایشان رابه چه کسی باید برد؟چه مظلومیتی ازاین بالاتر که پیروزانتخاباتی به بزرگی حماسه بیست ودوم خرداد باشی وعده ای هوادارمنافع نامشروع غرب،شیرینی این فتح الفتوح تاریخی رادرکام ملت تلخ کنند؟آیافریادرسی نیست که ازملت پیروز ایران درمقابل این اقلیت پرمدعا دفاع کند؟آیا یک کسی نیست که گریبان این فرد پرادعا رابگیرد وازاوبپرسد؛یا صندوق های ادعایی رانشان بدهدتابازشماری کنیم ویااگرتااین حد دروغگویی بایددرجایگاه اقدام کننده علیه امنیت ملی،همدستی باآشوب طلبان وهمگامی باسرویس های جاسوسی آمریکاوانگلیس تنبیه شوی؟

آقای موسوی توانست با توسل به دروغ پراکنی وتهمت زنی وسیع علیه احمدی نژاد رای بخشی ازمردم پایتخت وشهرستانها راکسب کند.

آقای موسوی!گوارای وجودتان!رای تان خوانده شد.شما بااختلاف ناچیزی درشهرتهران اول شدید.اما یادتان باشددرکل استان تهران شمابااختلاف اندکی دوم شده اید.آقای موسوی!ایران مساوی تهران نیست.خراسان جنوبی هم جزء ایران است.خوزستان واصفهان وقم ولرستان وسمنان ویزد وشیرازوآذربایجان و...هم جزء ایرانند.شمادرکدام جزیره زیسته ایدکه ایران راازپنجره خانه تان درنیاوران می نگرید؟آیااین دیکتاتوری نیست؟!آیا دیکتاتورها همان اقلیت های تمامیت خواه وقلدری نیستند که درمقابل خواست اکثریت جامعه شورش می کنندوبا کودتا قدرت رابه دست می گیرند؟آیااقدامات چندروزاخیرشما مصداق روشن کودتا علیه اکثریت نیست؟!آیااگرهواداران آقای توکلی-که درانتخابات سال 80ازآقای خاتمی شکست خورد-پس ازشکست به خیابانها می ریختندومدعی تقلب گسترده درانتخابات می شدند،همین شماآنها رافاشیست نمی خواندید؟حال چه شده که خودتان مرام فاشیست هارادرهجمه به اکثریت بیست وچهارمیلیونی ایرانیان تکرارمی کنید؟ملت ایران هرگزخیانت شمارافراموش نخواهندکرد.تاریخ گواهی خواهددادکه شماچگونه-انشاءالله ناخواسته-برای دلخوشی بیگانگان،نظام اسلامی رامتهم به تقلب کردید!تاریخ گواهی خواهد داد که برخی ازمدعیان هواداری ازشماشیشه بانک می شکستند.راننده تاکسی نگون بخت رابه جرم چسباندن عکس احمدی نژاد بامشت ولگد ازماشین پیاده کردندوتمام هستی اش راکه همان تاکسی بود،دربرابر چشمان ملتمسش به آتش کشیدند.تاریخ گواهی خواهد دادکه شمادراغلب صندوق های اخذرای ناظرونماینده داشتیدوبدون اعتنا به گزارس نمایندگان خودتان نسبت به صحت انتخابات،گزارشات دروغین وابستگان سازمان سیا را ملاک ادعای عدم صحت درانتخابات قراردادید.

اما سخن دیگربا متولیان قانونی انتخابات وامنیت کشوراست.

سروران بنده درشورای نگهبان ومسئولین محترم قضایی به نیکی می دانند اینهایی که اکنون درخیابان با قمه به مردم حمله می کنند چه کسانی هستند.اینها همان اوباشی هستندکه درآشوبهای تیرماه78با همین قمه ها به مردم هجوم آوردند.

حتما خبردارید که سرپلهای آن آشوب ها-همچون منوچهرمحمدی،احمدباطبی،محسن سازگارا،علی افشاری و...اکنون به استخدام رسمی سازمان سیا درآمده اند.مطمئن باشید طولی نخواهدکشید که عناصراصلی کودتای مخملی ناکام اخیرنیزازدامان شیطان بزرگ سربرخواهندآورد،مگرعطاءالله مهاجرانی راندیدیدکه دراستودیویbbc به طورزنده برای اسلام ونظام چنگ ودندان نشان می داد؟وبازمگرغلامحسین کرباسچی رادرvoaندیدید که چگونه برای تلویزیون سازمان سیا خوش رقصی می کرد؟اما تابه کی بایدازیک سوراخ ده بارگزیده شویم؟آخرآزموده راآزمودن خطاست.انشاءالله تجربه نمک خوری ونمک دان شکنی این اقلیت دیکتاتورمآب،آخرین تجربه رافت شورای نگهبان دربرابر نامحرمان باشد.به نحوی که مطابق سیره نورانی امام راحل(رض)همان گونه با این دیکتاتورهای لیبرال برخوردشود که مطابق امرحضرت روح الله باپدران منافقین درنهضت آزادی برخوردشد.

-اما درمورد سران جریان موسوم به اصلاحات آمریکایی ودیگرطراحان پشت پرده آشوبهای خیابانی اخیر؛آقایان به خوبی می دانند که اینجاایستگاه آخراست.اگرتا پیش از22خرداد،اصلاحات آمریکایی درکما بود،اینک زیرخروارها خاک آرمیده است.چه اینکه این انتخابات هفتمین "نه" بزرگ ملت به هواداران منافع غرب،درایران بود.

اگرامروزاین جماعت،نقاب دموکراسی خواهی راکنارزده اندوبی پرده علیه اکثریت ملت به قمه کشی روی آورده اند ازآن روست که یقین کرده انددیگرهیچ انتخاباتی به کام آنان تمام نخواهدشدواین همانا رازبزرگ آشوبهای اخیراست.

بدون تردید برازنده ترین نام باری تحرکات اخیراصلاح طلبان "خودزنی"است.کسانی که تا دیروزبه نام جمهوریت،درحال ستیزبا اسلامیت نظام بودند،اکنون پس ازهفت شکست تاریخی درانتخاباتهای گونه گون بااین حقیقت مشعشع مواجه گشته اند که؛نه مقبولیت جمهوررادارند ونه مشروعیت اسلام را...واین عاقبت کسانی است که دل امام عصر(ارواحنافداه)رامکدرساختند.این عاقبت کسانی است که درروزنامه هایشان وقیحانه امام حسین وجدش؛راخشونت طلب خوانده اند.این عاقبت کسانی است که ازهمجنس گرایان ونهضت آزادی وشیرین عبادی ورضاخان قلدروکشف حجاب وبهائیت وطالبان وسکولاریسم دریک کلمه از"نفاق" حمایت کردند.

مشت محکمی که ملت دربیست ودوم خرداد هشتادوهشت بردهان دیکتاتورهای لیبرال کوبید حاوی خبری بزرگ بودوآن اینکه؛اکنون لحظه پالایش انقلاب ازنااهلان ونامحرمان است.

...وحرف آخرآنکه؛اینک انقلابی دوباره است؛انقلابی چهل میلیونی.این پویایی انقلاب اسلامی است که هربارهرزگی قدرت طلبان رامشاهده کرده بدون تعارف ورودربایستی سیلی عدالت رابیخ گوش عدالت ستیزان قدرت طلب نواخته است.این نوای دلنشین تشیع ناب است که دوباره جهان راعطرآگین ساخته.این فرهنگ عدل علوی است.

این نوزایی انقلاب اسلامی است وخس وخاشاکی که فضاراغبارآلودکرده اند باهزارزبان می خواهندبه ما بگویند:انقلابتان زنده است!اما مانیزدرحد خس وخاشاکی خودمان درمقابلش خواهیم ایستاد. باشد بایستید...فانتظِروا انامعکم منتظرون.